Ogólne założenia Ligi Klas 4-7

1. Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania, po to by:
    • utrwalać nawyki właściwego zachowania,
    • aktywizować uczniów do działań na rzecz szkoły,
    • wzmacniać postawy identyfikowania się ze szkołą,
    • angażować uczniów w życie szkoły i pracę Samorządu Uczniowskiego,
    • poprawiać wyniki w nauce i zachowaniu,
    • integrować środowisko szkolne.

2. Koordynatorami Ligi Klas są: K. Froch i J. Purcelewska.

3. Liga Klas rozgrywana jest w klasach 4-7.

4. Liga Klas trwa od 1 października do 31 maja.

5. Konkursy w ramach Ligi Klas:

    a) są przeprowadzane na wszystkich poziomach klas 4-7 w takiej samej ilości;

    b) terminach ich przeprowadzenia, organizatorzy i wychowawcy, będą informować uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, a harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy Ligi Klas;

    c) liczbę punktów w konkursach przyznaje komisja konkursowa poziomami klas: 4, 5, 6, 7:
        • 1 miejsce = 5 punktów,
        • 2 miejsce = 3 punkty,
        • 3 miejsce = 1 punkt;

    d) punkty za poszczególne konkursy przyznają ich organizatorzy, którzy na bieżąco przekazują koordynatorom Ligi Klas informację o zdobytych miejscach 1-3 dla poziomów klas 4-7;

    e) konkursy organizowane są przez koordynatorów Ligi Klas oraz chętnych nauczycieli, którzy zgłoszą swój konkurs przed zatwierdzeniem regulaminu Ligi Klas na dany rok szkolny;

    f) harmonogram konkursów:
        • PAŹDZIERNIK,
        • GRUDZIEŃ,
        • LUTY,
        • MARZEC,
        • MAJ.

6. Wystrój klas:

    a) klasa zobowiązania jest do przygotowania 3 gazetek w swojej klasie;

    b) harmonogram gazetek organizowanych w ramach Ligi Klas:
        LISTOPAD – JESIEŃ (oceniana w pierwszym tygodniu listopada),
        STYCZEŃ – ZIMA (oceniania w pierwszym tygodniu stycznia),
        KWIECIEŃ – WIOSNA (oceniana w pierwszym tygodniu kwietnia);

    c) gazetki sprawdzane są przez 3-osobową komisję;

    d) brak gazetki oznacza odjęcie 5 punktów oraz wyznaczenie kolejnego terminu do jej wykonania.

7. Co miesiąc sprawdzamy liczbę spóźnień, pochwał i uwag oraz ocen z zachowanie. Dane te powinny zostać przekazana przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Brak informacji w wyznaczonym terminie oznacza brak punktów dla klasy.

8. Obuwie zmienne będzie sprawdzane w sezonie jesienno-zimowym, w zależności od pogody (od października do kwietnia/maja). Uczniowie powinni zmieniać obuwie od dnia, w którym zostanie to ogłoszone przez Dyrekcję Szkoły. Klasy nie będą informowane, w którym dniu obuwie będzie sprawdzane w ramach Ligi Klas.

9. Zeszyty wychowawcze będą sprawdzane od października do maja. Klasy nie będą informowane, kiedy będą one sprawdzane.

10. Po 1 semestrze sprawdzamy ogólną średnią klasy oraz liczbę godzin nieusprawiedliwionych.

11. Za gazetkę, zachowanie, ogólną średnią klasy po 1 semestrze oraz pochwały klasy mogą otrzymać od 0 do 16 punktów:

1 miejsce = 16 punktów,
2 miejsce = 15 punktów,
3 miejsce = 14 punktów,
4 miejsce = 13 punktów,
5 miejsce = 12 punktów,
6 miejsce = 11 punktów,
7 miejsce = 10 punktów,
8 miejsce = 9 punktów,
9 miejsce = 8 punktów,
10 miejsce = 7 punktów,
11 miejsce = 6 punktów,
12 miejsce = 5 punktów,
13 miejsce = 4 punkty,
14 miejsce = 3 punkty,
15 miejsce = 2 punkty,
16 miejsce = 1 punkt.

12. Klasa otrzymuje punkty ujemne za brak:
    • obuwia zmiennego,
    • zeszytów wychowawczych,
    • gazetki,
oraz otrzymane uwagi.

13. Aktualne wyniki Ligi Klas będą udostępnione uczniom na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły do dnia 15 każdego następnego miesiąca.

14. Końcową klasyfikację ogłaszają koordynatorzy Ligi Klas po podliczeniu wszystkich miesięcznych akcji i konkursów podczas Dnia Sukcesu.

15. Zwycięska klasa zostaje nagrodzona na koniec roku szkolnego.

Nagrody:
I miejsce – ZOO – Afrykarium + lody
II miejsce – kręgle + lody
III miejsce – kino

Dopuszcza się zamianę nagród przy zachowaniu tej samej wartości cenowej.