REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
I. Informacje ogólne
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
Rodzice korzystają z systemu elektronicznego poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, urodzone w:
    - 2013 r. jako 7 latki,
    - 2014r. jako 6 latki - jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2019/20 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na zasadach tzw. kontynuacji.
Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.
Do zadań komisji rekrutacyjne należy:
    - weryfikacja złożonych wniosków,
    - weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
    - ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
    - ustalenie i podanie dopublicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I. Informacje ogólne
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Rodzice korzystają z systemu elektronicznego poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Elektroniczny system rekrutacji zostanie uruchomiony w dniu 20 marca 2020 roku od godziny 12.00
Rekrutacja elektroniczna i zasady rekrutacji dotyczą placówek wykazanych w elektronicznym systemie rekrutacji.
Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca wykazane przez placówkę w danej grupie wiekowej. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola po zebraniu woli kontynuacji od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola.
Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2014– 2017 mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia.
 
Czytany 3455 razy
Więcej w tej kategorii: « Podręczniki i PSO